REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

Wstęp

1. Strona internetowa dostępna pod adresem elektronicznym https://silniki.marcomarine.pl/   prowadzona jest przez Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

2. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się w następujący sposób:

 1. Zamówienia & Obsługa Klienta: adres e-mail: biuro@marcomarine.pl
 2. Obsługa Klienta: telefon: 0-91 422 99 37 (opłata wg taryfy operatora),
 3. Biuro, Sprzedaż: Marco Marine sp. z o.o., ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin.

3. Dostęp do Strony internetowej jest bezpłatny. Jedyny koszt, jaki Użytkownicy ponoszą w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, to koszt połączenia internetowego ze Stroną, który zależny jest od czasu trwania połączenia i taryfy obowiązującej u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

4. Ceny oraz informacje handlowe znajdujące się na Stronie https://silniki.marcomarine.pl/     mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5. Definicje pojęć użytych w regulaminie:

 1. Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Strona internetowa (dalej także, jako „Strona”) – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem elektronicznym https://silniki.marcomarine.pl/
 3. Usługodawca – Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

ROZDZIAŁ II

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługa „Formularz kontaktowy” umożliwia skierowanie do Usługodawcy zapytania poprzez zakładkę „Kontakt”, po podaniu danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, zredagowaniu treści zapytania oraz kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

2. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, szczegółowo opisana w § 3 niniejszego regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie.

§ 3

Usługa Newsletter

1. Usługa Newsletter związana jest z przesyłaniem informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie częściej niż raz w tygodniu.

2. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera wpisując adres e-mail w zakładce „Newsletter” i klikając na przycisk „Subscribe”.

3. Każda wiadomość e-mail, jaka wysyłana jest w ramach usługi Newsletter zawiera dane nadawcy Newslettera, informacje handlowe związane z promowaniem towarów i usług, a także link umożliwiający rezygnację z usługi Newsletter.

4. Usługobiorca może zmienić uprzednio wskazany adres e-mail, na który świadczona jest usługa Newsletter. Zmiana adresu e-mail może nastąpić poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@marcomarine.pl

5. Usługobiorca może w każdej chwili, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newsletter. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić poprzez:

 1. kliknięcie na przycisk „Wypisz się” umieszczony w stopce każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter,
 2. wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@marcomarine.pl

ROZDZIAŁ III

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

Warunki techniczne

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługobiorca i Usługodawca są następujące:

 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu,
 2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox, Edge, Chrome, Opera, Apple Safari,
 4. włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików cookies oraz włączona obsługa języka JavaScript,
 5. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty e-mail, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: pdf, doc, docx.

3. Usługobiorca korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest do:

 1. korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
 2. korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własny użytek,
 3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. niepodejmowania działań naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąkolwiek godność.

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ

§ 5

Informacja o zagrożeniach

1. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie – to różnego rodzaju aplikacje lub skrypty wywołujące szkodliwe lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 2. programy szpiegujące – to programy śledzące działania Usługobiorcy, które gromadzą informacje o Usługobiorcy i przesyłają je autorowi programu,
 3. włamania do systemu Usługobiorcy z użyciem narzędzi hackerskich,
 4. wyłudzanie poufnych informacji np. haseł przez podszywanie się pod inną osobę,
 5. spam – to niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
 6. krypto analiza – to możliwość wykrycia luki systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego złamania lub obejścia.

3. Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zainstalować na komputerze lub urządzeniu za pomocą, którego łączy się z siecią Internet, program antywirusowy. Program powinien być stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (Firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.

4. Wszelkie nietypowe sygnały funkcjonowania Strony internetowej, w szczególności inny wygląd Strony, niespotykane dotąd komunikaty, wiadomości, obrazy, itp. bez uprzedniej wiadomości wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorcy co do możliwości wystąpienia takich incydentów, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania ze Strony internetowej i zawiadomienie o zaistniałym fakcie Usługodawcę.

ROZDZIAŁ V

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 6

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Strony internetowej, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@marcomarine.pl a także w formie pisemnej na adres: Marco Marine sp. z o.o. ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie danych osoby dokonującej zgłoszenia, w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (e-mail), opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie).

3. Usługodawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę sposobem.

ROZDZIAŁ VI

DANE OSOBOWE, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: biuro@marcomarine.pl lub pisemnie na adres: Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin.

3. Administrator danych oświadcza, iż posiada niezbędne systemy informatyczne i stosuje odpowiednie procedury zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

4. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych a także informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka prywatności”.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509, 2459) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie prawa do niniejszej Strony internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, należą do Usługodawcy.

3.  Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, w zakładce „Regulamin”, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2023 r.