Informacja RODO dla Klientów składających zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecin, adres: ul. Przestrzenna 11, 70–800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@marcomarine.pl
 2. korespondencyjnie: Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecin, adres: ul. Przestrzenna 11, 70–800 Szczecin

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres retencji danych

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 2. realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy podatkowe,
 3. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres ich przechowywania określony przez przepisy o rachunkowości,
 4. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Administrator danych udostępnia dane osobowe Klientów w następujących przypadkach:

 1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa m.in. Krajowej Administracji Skarbowej, innym organom państwowym,
 2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 3. operatorom kurierskim.

Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług tj. usług księgowych, usług prawnych oraz usług informatycznych.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO),
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania danych – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą – wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
 6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. W przypadku zawarcia i wykonania umowy, Administrator pobiera tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje brak możliwości jej zawarcia.
 2. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/EOG.
 4. Profilowanie
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informacja RODO dotycząca fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Administratora.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage’a jest Marco Marine sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000228674, NIP: 955-211-86-26, REGON: 320016200.

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: biuro@marcomarine.pl
 2. korespondencyjnie: Marco Marine sp. z o.o. ul. Przestrzenna 11, 70 – 800 Szczecin.

Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres retencji danych

Prowadzenie Fanpage’a

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

 1. polubieniu fanpage’a,
 2. aktywności na fanpage’u,
 3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

2. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem fanpage’a w celu informowania Państwa o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, a także informowania o naszych produktach oraz usługach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Kontakt z użytkownikami – Messenger

1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z użytkownikiem, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię, nazwisko, lub nazwa użytkownika na portalu Facebook, treść wiadomości. Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innych miejscach niż Facebook.

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a Administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższego celu, a po tym czasie nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dochodzenie roszczeń

1. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych, a także obrony przed takimi roszczeniami, bądź w przypadku postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez innych użytkowników lub podmiotów trzecich. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika.

2. Dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych użytkowników

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Pozostałych informacji Administrator nie ujawnia innym podmiotom.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu (art. 15 RODO),
 2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 4. do usunięcia danych przetwarzania (art. 17 RODO),
 5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 7. do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest w następujący sposób:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).